Ouderbetrokkenheid

U bent altijd van harte welkom om in gesprek te gaan met ons. Open en eerlijk contact is waar wij voor staan. Soms kan dit spontaan, soms maken we hier een afspraak voor. U, als betrokken ouder, draagt veel bij aan de ontwikkeling van uw kind op school.

Naast gesprekken tussendoor hebben we in ieder geval 4 keer per schooljaar een gesprek
met u en uw kind.

Kennismakingsgesprekken:

Vanaf de tweede week van het schooljaar nodigt de groepsleerkracht u en uw kind uit voor een kennismakingsgesprek. Zij willen jullie ontmoeten en samen in gesprek gaan. U kent uw kind het best. Van jullie horen we graag wat wij kunnen doen om uw kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

Voortgangsgesprekken:

Rond november nodigt de groepsleerkracht u en uw kind uit voor een voortgangsgesprek, daarbij wordt gekeken naar de voortgang van uw kind. Samen worden er afspraken gemaakt om de ontwikkeling van uw kind te optimaliseren. Het kind is hierbij eigenaar van zijn of haar doelen voor de komende periode.

Rapportgesprekken:

Rond februari en juli hebben u en uw kind het rapportgesprek met de groepsleerkracht. Jullie bespreken samen het eerste en tweede rapport dat uw kind voor de gesprekken mee naar huis krijgt.

Parro:

Naast het persoonlijke contact maken wij gebruik van Parro, een besloten Oscar community, om met u te communiceren. Wanneer u deze app installeert, bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws. De groepsleerkrachten gebruiken deze app ook om foto’s te delen, gesprekken in te plannen en afspraken met u te maken.

Koffieochtenden:

Wij organiseren een aantal keer per jaar een koffieochtend. Het doel van de koffieochtenden is elkaar ontmoeten. Wij hechten waarde aan uw mening en inzichten. In de kalender en de Parro agenda vindt u de data.

De Medezeggenschapsraad (MR):

De MR bestaat uit een groep ouders (de oudergeleding)en leerkrachten (de personeelsgeleding), die het beleid van de school mede voorbereiden en bewaken. Daarnaast adviseert de MR de directie en het schoolbestuur over de organisatie, organisatorische, financiële en personele ontwikkelingen. Wilt u hier ook over meedenken? Dan kunt u dit bij ons aangeven.

Stuur een e-mail naar info@oscarromeroschool.nl

Schoolfonds:

Wij geloven dat onderwijs meer is dan alleen leren uit boeken. Daarom organiseren wij jaarlijks extra activiteiten voor uw kind. Met uw (vrijwillige) ouderbijdrage zijn wij in de gelegenheid die extra activiteiten te kunnen financieren. De ouderbijdrage is €25,- per kind per schooljaar en kunt u overmaken op: NL24 INGB 065 408 7369