Binnen schooltijd én na schooltijd werken we samen met een aantal partners die vanuit hun eigen expertise (hun ‘vak’) van grote toegevoegde waarde zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Deze experts werken zoveel mogelijk samen met de groepsleerkrachten, sluiten aan bij thema’s waar in de klas aan wordt gewerkt en dragen zo bij aan een betekenisvolle leeromgeving. Diezelfde, en andere partners bieden ook na schooltijd een interessant programma aan.

Door onder en na schooltijd de kinderen extra leertijd te bieden, dragen we bij aan hogere onderwijsresultaten op allerlei vlakken. Op een directe manier door extra tijd aan bijvoorbeeld lezen, rekenen en studievaardigheden te besteden. En ook indirect door te werken aan sociale vaardigheden, motivatie voor school te stimuleren, talenten te ontplooien en kinderen en leerkrachten te inspireren.

BINNEN SCHOOL –  IKEI (SKVR)

‘Ieder Kind een Instrument’ (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, www.skvr.nl). Kinderen krijgen de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. De lessen worden in alle groepen verzorgd door vakdocenten muziek.

BINNEN SCHOOL –  DANS (SKVR)

Een vakdocent dans geeft wekelijks aan de groepen 1/2 een dansles. Dans is, naast alle andere beweegmomenten en gymlessen die wij kleuters bieden, een mooie manier voor kinderen om de wereld om zich heen te ontdekken.

BINNEN SCHOOL –  THEATER (Maas theater en dans)

Een vakdocent theater geeft wekelijks les aan de groepen 1 t/m 4. Kinderen leren door te verzinnen, fantaseren, associëren, voorstellen, inleven, filosoferen en spelen veel over zichzelf en de ander. Leerprocessen, zoals bijvoorbeeld het vergroten van de woordenschat, worden versterkt door er fysiek mee aan de slag te gaan.

BINNEN SCHOOL –  NIEUWE MEDIA (SKVR)

In samenwerking met de SKVR doen kinderen uit groep 6 t/m 8 ervaringen op in het ‘media atelier’. Kinderen leren onder andere om te gaan met mediatechnologie, ze leren journalistieke vaardigheden (schrijven, interviewen, spreken, presenteren), leren hun eigen verhalen en ideeën vorm te geven met behulp van diverse media en leren om te gaan met beeld en beeldtaal.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen – in een samenleving waarin media een belangrijke rol spelen – leren om verschillende media op een goede manier zelf te gebruiken én leren om alle boodschappen en beelden die dagelijks via allerlei kanalen op hen af komen juist te interpreteren.

NA SCHOOL – BREDE SCHOOL

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na schooltijd (15.30 – 16.45 uur) een zeer divers aanbod van activiteiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Er wordt gewerkt in blokken van 6-7 weken. Voor iedere periode ontvangt uw kind een inschrijfformulier. Deelname is vrijwillig. We richten het aanbod op zes thema’s: sport & bewegen, kunst & cultuur, digitale media, creatieve ontwikkeling, vreemde taal en natuur & omgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thomas Hardie (thomas.hardie@oscarromeroschool.nl)

IMG_0333