Doelstelling

De aandacht van de ouderraad (hierna vermeld als OR) strekt zich uit over de volgende aandachtsgebieden:

1. Het ondersteunen van de leerkrachten op organisatorisch niveau, d.w.z.
samen met het team mee organiseren en uitvoeren van schoolfeesten zoals de seizoensgebonden feesten en andere activiteiten.

2. Meedenken over activiteiten binnen de school;

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstmis
  • Schoolreisje/schoolfeest
  • Schoolfotograaf.
  • Hoofdluiscommissie
  • Schoolpleincommissie
  • Hoogte van de ouderbijdrage + beheer
  • Kaften van boeken

Ieder schooljaar is er een aantal vaste activiteiten/feesten waar de OR bij betrokken is. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Ieder schooljaar wordt bekeken of er speciale activiteiten zijn waar de OR actief in kan zijn.

3. De belangstelling, betrokkenheid en inzet van ouders bij onze school te bevorderen.

Relatie van OR- directie
• Notulen van de OR gaan naar de directie.
• De ouderconsulente (Oco) brengt informatie van directie over naar de OR.
• De Oco bespreekt voor de OR- vergadering met de directie welke informatie van de school naar de OR gaat (over plannen en actualiteit).

Relatie OR- team
• Notulen van de OR gaan naar het team.
• Het team kan via Oco of rechtstreeks, vragen stellen of informatie overbrengen naar de OR.
• Indien nodig direct contact OR en directie

Relatie OR- werkgroepen  
• Manuela informeert de OR
• Een OR-lid kan indien mogelijk/nodig aanwezig zijn bij overleg van de werkgroep.

Relatie OR-MR
• Een lid van de OR heeft contact met de MR (contactpersoon).
• Mogelijk kan een OR–lid als toehoorder aanwezig zijn bij de MR- vergadering als er een relevant onderwerp op de agenda staat.
• Notulen en agenda van de MR naar OR en adersom

Relatie OR –brede school
• Oco kan informatie van de MBS overbrengen naar OR en andersom.
• De OR kan de medewerker brede school uitnodigen op de vergadering.

Structuur van de Ouderraad

Samenstelling
De OR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 ouders van leerlingen van de Oscar Romeroschool. De OR zou in principe zodanig samengesteld moeten zijn dat de ouders alle leerjaren evenredig vertegenwoordigen. Ook een etnisch gemêleerd gezelschap wordt nagestreefd. Dit zal in de praktijk niet altijd het geval zijn. Dit is mede afhankelijk van het aanbod van ouders.

Werving nieuwe ouders voor OR. 
• Belangstellenden kunnen zich melden bij de Oco. Directie beslist.
• De OR doet een voorstel voor omloop van leden.

Rolverdeling
De OR kiest aan het begin van het schooljaar een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De voorzitter treedt namens de OR op als centraal aanspreekpunt voor ouders, school en leerlingen. De voorzitter ziet er op toe dat de doelstellingen van de OR bekend zijn bij de OR-leden en dat de taken binnen de OR worden verdeeld. De secretaris ondersteunt de voorzitter o.a. bij het voorbereiden (agenda, uitnodiging) van vergaderingen. Overeengekomen is dat de verslaglegging per vergadering door een lid van de OR gebeurt. Alle (overige) leden van de OR leveren een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de OR.

Zittingstermijn
Minimaal 2 jaar maximaal 4 jaar wanneer het OR lid zelf aangeeft tussentijds te willen aftreden. De OR werft zelf nieuwe ouders voor de OR.

Planning
Ieder jaar moet de OR een vergaderplanning opstellen. Het aantal vergaderingen wordt vastgesteld naar behoefte. Gemiddeld genomen wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd. Meestal wordt vergaderd samen met de Oco, maar natuurlijk kan de OR ook een zelfstandige vergadering beleggen. De vergaderdata worden in onderling overleg samen met de Oco vastgelegd.

Agenda
De OR zorgt voor een agenda.

Leiden van de vergadering
De voorzitter van de OR (of vervanger) leidt de vergadering.

Verslaglegging
In de vergaderagenda wordt per vergadering een notulist benoemd, deze notuleert en schrijft het verslag. Het verslag wordt aan de voorzitter en/of secretaris voor verzending aangeboden.

Actiepunten
Voor het bewaken van eventuele actiepunten wordt aan het verslag een bijgewerkt overzicht van actiepunten, actienemer en streefdata toegevoegd.

Publiciteit
Nieuwsbrief
Website