Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Oscar Romeroschool. Met deze pagina hopen wij u als ouders, meer inzicht te geven in wie er in de MR zitten, waar de MR voor staat en wat zij zoal doet.

Als eerste zullen wij ons even voorstellen.

De leden van de MR zijn:

Namens de oudergeleding

  • Mevrouw Tanis
  • Mevrouw Bensellam
  • VACATURE

Namens de Leerkrachten

  • Juffrouw Kamana
  • Juffrouw Chirrill
  • VACATURE

1) Waar staat de MR voor ?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode of over de groepsindeling en beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. Bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school.
Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding van de school. En er is een schoolbestuur. (RVKO) Deze is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen, maar het is tevens de bedoeling dat het luistert naar de argumenten die de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) naar voren brengt. (zie nr. 3)
Belangrijke beslissingen en de adviesvraag op schoolniveau wordt door de directie van een school aan de MR voorgelegd.

De MR is een gekozen raad. Iedere ouder die de doelstelling en uitgangspunten onderschrijft kan zich in principe verkiesbaar stellen. De leden worden voor drie jaar gekozen, waarna herverkiezing kan plaatsvinden.
Op de Oscar Romeroschool bestaat de MR uit maximaal 8 leden. Wij hebben er momenteel ook 8. Omdat op de Oscar Romeroschool geen aparte ouderraad is, beheert de MR ook de ouderbijdrage. In het begin van ieder schooljaar wordt de begroting opgesteld en vindt de kascontrole plaats over het afgelopen schooljaar. Wat er van de ouderbijdrage betaalt wordt vindt u in de schoolgids.
De vergaderingen van de MR hebben een openbaar karakter. Het is dus ook mogelijk om in overleg de vergaderingen van de MR bij te wonen, behalve als het over personen gaat. Ouders en personeel zijn een klankbord voor de achterban. Ouders zijn het aanspreekpunt voor de andere ouders.

2) Taken van de MR?

Het is de taak van de MR ervoor zorg te dragen dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en desnoods te verdedigen. In de kern van de zaak gaat het bij de MR en zijn leerlingen maar om één ding: “De belangen van de school te behartigen”.

Als hoofdtaken van de MR gelden:
1) Adviesrecht
2) Instemmingsrecht
3) Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg
4) Waken voor discriminatie
5) Bevorderen van gelijke behandeling m/v
6) Bevordering inschakeling gehandicapten/ allochtone werknemers
7) Handelen bij persoonlijk belang
8) Verslaggeving MR-vergadering
9) Jaarverslag MR

Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de advies- en instemmingbevoegdheid. Adviesrecht wil zeggen, dat de directie het advies van de MR in overweging moet nemen. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft.

De directie kan zonder instemming van de MR bepaalde besluiten niet nemen.
U moet hierbij denken aan:

  • Vaststelling of wijziging van het leerplan.
  • Vaststelling of wijziging van het activiteitenplan.
  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
  • Nieuwbouw of belangrijke verbouwingen van de school.

De MR is daarom een belangrijk orgaan. De verschillende geledingen binnen de MR hebben één gemeenschappelijk belang: het goed reilen en zeilen van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Hiernaast zijn er besluiten die voor de ene geleding zwaarder tellen dan voor de andere. In dat geval heeft de één geleding instemmingsrecht en de andere adviesrecht.

3) Wat en waarom is de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

Door het schoolbestuur worden tientallen scholen in stand gehouden, daarom dient het schoolbestuur een GMR in te stellen.
In een GMR zitten leden van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen (van de RVKO). De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen.

4) Wat kan u doen?

Middels informatie op deze website proberen we de ouders en het personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR doet. Een stuk “feedback” van ouders en personeel (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.